Neuroradiologia Zabiegowa

Leczenie w zakresie NFZKto może wykonywać zabiegi
z neuroradiologii zabiegowej?

W przypadku wykonywania w jednostce ochrony zdrowia procedur z zakresu radiologii zabiegowej lekarz specjalista w odpowiedniej dziedzinie, który je wykonuje, zgodnie z przepisami musi posiadać następujace kwalifikcje:

  1. dla procedur terapii naczyniowej – 2 letni staż pracy w zakresie wykonywanych procedur radiologicznej diagnostyki naczyniowej i terapii naczyniowej potwierdzony przez Konsultanta Wojewódzkiego z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (§6 ust. ust 5) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielajacych świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz.U. 2008r. Nr 59, poz 365, §6 ust. 3, 4 i 5).
  2. dla procedur endowaskularnych w chorobach naczyń mózgowych – warunki wymagane formalne wykonywania zabiegów endowaskularnych w chorobach naczyń mózgowych (z grup Q31,Q32,Q33 wynikają z art.146 ust.1 pkt 3) są spełnione przez lekarza specjalistę z odpowiednim doświadczeniem, który wykonał w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
    1. co najmniej 100 zabiegów, w tym co najmniej 50 samodzielnie
    2. co najmniej 300 angiografii wykonanych samodzielnie
    3. lekarz posiada zaświadczenie potwierdzające dwuletni staż pracy w zakresie wykonywanych procedur radiologicznej diagnostyki naczyniowej i terapii naczyniowej. Na podstawie załacznika nr 3 do zarządzenia nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011r.
  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia (PDF, Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP) z dnia 27 marca 2008r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych.
  2. Załącznik nr 3 (JPG) do Zarządzenia nr 72/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011r.
patologie