Neuroradiologia Zabiegowa

Leczenie w zakresie NFZ

Udar mózgu

Udar mózgu — zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu utrzymujący się ponad 24 godziny, a powstały z powodu przyczyny naczyniowej. Udar mózgu może być krwotoczny wywołany wylewem krwi do mózgu jednakże znacznie częściej występuje udar niedokrwienny mózgu (wywołany zmknięciem jednej z tętnic doprowadzających krew do mózgu). Do udarów krwotocznych zalicza się krwotoki śródmózgowe i podpajęczynówkowe np. z powodu pękniętego tętniaka mózgu. Udar niedokrwienny może być również wtórnie ukrwotoczniony.

Objawy udaru mózgu

Objawy udaru zależą od lokalizacji miejsca uszkodzenia struktur mózgu, mogą być różne i nie wszystkie występują łącznie:

W wielu przypadkach udar mózgu jest stanem zagrażającym życiu, jako zaburzenie wymaga bezwzględnie hospitalizacji na wyspecjalizowanym oddziale udarowym i opieki lekarza neurologa.

Diagnostyka udaru mózgu

Diagnostyka udaru mózgu to poza badaniem neurologicznym głównie tomografia komputerowa głowy i w niektórych przypadkach rezonans magnetyczny głowy. Tomografia mózgowia powinna być wykonana bardzo szybko w tzw. „oknie terapeutycznym”. Czas możliwości leczenia endowaskularnego to max. 6–8 godzin od wystąpienia objawów udaru. Badanie neuroobrazowe wykonuje się w celu uwidocznienia strefy niedokrwienia mózgu i ewentualnej kwalifikacji do zabiegu jeśli nie ma przeciwskazań, które w dużej części przypadków wykluczają interwencję zabiegową.

W celach profilaktycznych rozpoznania i oceny ewentualnego zwężenia tętnic szyjnych, które może skutkować udarem mózgu, wykonuje się Dopplerowskie badanie USG.

Leczenie udaru mózgu

  1. Profilaktyczne leczenia zwężeń tętnic szyjnych i kręgowych (zabieg endowaskularny czyli stentowanie tętnic wykonuje neuroradiolog lub radiolog zabiegowy) lub chirurgiczny–operacyjne usuniecie blaszki miażdżycowej–wykonuje chirurg naczyniowy).
  2. Leczenie wewnątrznaczyniowe ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu (zabieg wykonuje neuroradiolog zabiegowy w okresie maksymalnie do 8 godzin od rozpoczęcia objawów udaru).
  3. Leczenie kompleksowe. Na każdym etapie leczenia konieczna jest kompleksowa opieka nad chorym, jego monitoring i zwalczanie na bieżąco wszystkich dysfunkcji (jest ono przeprowadzane przez lekarza specjalistę neurologa). Wyrównywanie stanu chorego jest kluczowe dla utrzymania go przy życiu.

Leczenie wewnątrznaczyniowe udaru mózgu

Leczenie wewnątrznaczyniowe (wykonuje neuroradiolog zabiegowy) polega ono na szybkim usunięciu z niedrożnych tętnic materiału zakrzepowo–zatorowego, który spowodował udar niedokrwienny. Polega to na wykonaniu trombektomii (mechaniczne wyciągnięcie zakrzepu) i/lub trombolizy (rozpuszczenia zakrzepu lub jego pozostałości po trombektomii) dzięki którym przywraca się przepływ krwi do mózgu.

Do zamkniętej tętnicy mózgu dochodzi się za pomocą bardzo cienkich i miękkich rurek nazywanych mikrocewnikami, które wprowadza przez milimetrowe nacięcie w pachwinie nawigując w układzie naczyniowym pod kontrolą specjalnego rtg (aparatu naczyniowego). Jest to metoda oparta na zaawansowanej technice i najnowszych osiągnięć medycyny stworzona do małoinwazyjnego leczenia zmian naczyniowych mózgu. w czasie otwierania tętnicy doprowadzającej krew do mózgu niezbędne jest użycie specjalnych mikrotrombektomów, mikrobalonów czy stentów naczyniowych.

Często dodatkowo podaje się leki rozpuszczające (np. rekombinowany aktywator plazminogenu) pozostałe kawałki materiału zakrzepowo–zatorowego. Zabieg endowaskularny jest krótki ze względu na czas potrzebny do szybkiego przywrócenia krążenia w mózgu. Nie każdy zabieg endowaskularny udany technicznie wiąże się z poprawą stanu klinicznego chorego ze względu na liczne czynniki mające wpływ na funkcje mózgu. Czas hospitalizacji jest uzależniony od stanu chorego, pacjenci przebywają na pododziałach udarowych oddziału neurologii.

patologie